Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Kako biste okarakterisali stanje naših puteva?


Vijesti

06.08.2020.

POZIV na konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade studija analize pristupačnosti elemenata autobuskih stanica

Poziv na konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade studija analize pristupačnosti elemenata autobuskih stanica u skladu sa pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

04.08.2020.

Vlada Crne Gore donijela Strategiju razvoja pomorske privrede 2020-2030

Vlada Crne Gore donijela Strategiju razvoja pomorske privrede 2020-2030

Vlada Crne Gore je 30. jula, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva donijela Strategiju razvoja pomorske privrede 2020-2030. godine sa Akcionim planom 2020-2021. godina. Imajući u vidu činjenicu da do sada nije izrađen sektorski strateški dokument koji bi prepoznao i valjano valorizovao razvojne potencijale ovog privrednog sektora, Strategija na sistemski način utvrđuje prioritete u razvoju pomorske privrede i postavlja konkretne strateške i operativne ciljeve definišući istovremeno aktivnosti čiju je realizaciju moguće pratiti jasno definisanim indikatorima...

27.07.2020.

Izvještaj sa javne rasprave Nacrt strategije razvoja pomorske privrede

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI o Nacrtu strategije razvoja pomorske privrede za period od 2020. do 2030. godine, sa Akcionim planom za 2020 – 2021. godinu

15.07.2020.

Objava tendera za usluge / Service contract notice - Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja u Crnoj Gori

OBJAVA TENDERA ZA USLUGE Ugovor o uslugama za “Tehnička podrška za pripemu investicionih projekata u sektoru saobraćaja u Crnoj Gori” u okviru IPA 2017 Godišnjeg programa za Crnu Goru iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

06.07.2020.

Obavještenje za prevoznike i putnike u drumskom saobraćaju

Obavještavamo prevoznike i putnike u drumskom saobraćaju da je dana 02. jula 2020. godine stupio na snagu Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Prethodno navedenim dopunama osnovnog Zakona o zaraznim bolestima, propisana je nadležnost inspektora za drumski saobraćaj, odnosno nadležnost inspektora jedinice lokalne samouprave u odnosu kontrolu mjera kada je u pitanju zaštita zdravlja ljudi od zaraznih bolesti u javnom prevozu putnika ili prevozu zaposlenih vozilima za sopstvene potrebe...

30.06.2020.

Izmjene i dopune Plana za prihvat stranih plovnih objekata i njihovih posada u lukama Crne Gore

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore, donijelo je nove Izmjene i dopune Plana za prihvat stranih plovnih objekata i njihovih posada u lukama Crne Gore, omogućavanje iskrcaja, ukrcaja i tranzita stranim pomorcima, kao i upravljanje stranim plovnim objektima koji uplovljavaju u luke Crne Gore radi snadbijevanja gorivom...

26.06.2020.

Informacija o nastavku realizacije programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa covid19

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 18.06.2020. godine razmotrila i usvojila Informaciju o realizaciji Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19 i donijela odluku da se od 1. jula 2020. godine nastavi sa isplatom subvencija dijela junske zarade zaposlenim u privrednim subjektima koji posluju u sljedećim djelatnostima: