Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Legislativa

01.02.2010.

Pravilnik o načinu određivanja elemenata elektronskih komunikacionih mreža i pripadajuće infrastrukture, širine zaštitnih zona i vrste radio koridora, u čijoj zoni nije dopuštena gradnja drugih objekata

Ovim pravilnikom propisuju se način određivanja elemenata elektronskih komunikacionih mreža i pripadajuće infrastrukture u čijoj zoni nije dozvoljena gradnja drugih objekata, širine zaštitnih zona i vrste radio koridora.Download

10.12.2009.

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja minimalnog seta zakupljenih linija

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja minimalnog seta zakupljenih linija
Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 70/2009 od 21.10.2009. godine. Predmet pravilnika
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način korišćenja minimalnog seta linija zakupljenih od strane operatora (u daljem tekstu: zakupodavac) koje su u skladu sa regulatornim aktom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija), operatori obavezni da ponude u zakup.Download

10.12.2009.

S T A T U T RADIO-DIFUZNOG CENTRA - PODGORICA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Na osnovu čl. 64 i 68 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG, broj 6/02 i Službeni list CG, br. 17/07 i 80/08) i Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Radio-difuzni centar Podgorica (Službeni list CG, broj 21/09), Odbor direktora na sjednici održanoj dana 25. avgusta 2009. godine, donio je
S T A T U T
Radio-difuznog centra - Podgorica Društva sa ograničenom odgovornošćuDownload

10.12.2009.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra operatora, registra odobrenih radio - frekvencija i registra dodijeljene numeracije i adresa

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra operatora, registra odobrenih radio - frekvencija i registra dodijeljene numeracije i adresa
Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 71/2009 od 22.10.2009. godine.
Član 1
Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja registra operatora, registra odobrenih radio - frekvencija i registra dodijeljene numeracije i adresa Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija).
Član 2
Registri iz člana 1 ovog pravilnika vode se u pisanoj i elektronskoj formiDownload

10.12.2009.

Član 21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu

Član 21 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu
Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 53/2009 od 7.8.2009. godine.
Član 21
Poslije člana 61 dodaju se dva nova člana koja glase:
Član 61b
Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe:
- člana 28 stav 3 Zakona o radio - difuziji ("Službeni list RCG", br. 51/02, 62/02 i 56/04);
- člana 13 stav 2 Zakona o energetici ("Službeni list RCG", br. 39/03);
- člana 13 stav 3 i člana 16 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", br. 50/08);
- člana 20 st. 2 i 3 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06);
- člana 185 tačka 6 Zakona o osiguranju ("Službeni list RCG" br. 78/06), a u članu 193 riječi: "5 i 6" zamjenjuju se riječima:"i pet".Download

10.12.2009.

Pravilnik o načinu registracije korisnika usluga javnih komunikacionih mreža

Ovim pravilnikom propisuje se da način registracije pretplatnika usluga fiksne telefonije i korisnika usluga mobilne telefonije (postpaid i prepaid) i korisnika Interneta, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama vrše Operatori.Download

30.10.2009.

PRAVILNIK O NAČINU, USLOVIMA I DINAMICI UVOĐENJA JEDINSTVENOG EVROPSKOG TELEFONSKOG BROJA 112 ZA POZIVE U NEVOLJI, KAO I O KVALITETU USLUGE OPSLUŽIVANJA POZIVA UPUĆENIH NA TAJ BROJ

Ovim pravilnikom propisuju se način, uslovi i dinamika uvođenja jedinstvenog evropskog telefonskog broja 112 za pozive u nevolji (u daljem tekstu: broj 112), kao i kvalitet usluge opsluživanja poziva upućenih na broj 112.

Download

30.10.2009.

PRAVILNIK O PARAMETRIMA KVALITETA USLUGE, GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA I METODAMA MJERENJA PARAMETARA ZA KORIŠĆENJE JEDINSTVENOG BROJA 112 ZA POZIVE U NEVOLJI

Ovim pravilnikom propisuju se parametri kvaliteta usluge za korišćenje jedinstvenog evropskog telefonskog broja 112 za pozive u nevolji (u daljem tekstu: broj 112), granične vrijednosti i metode mjerenja tih parametara.Download

07.04.2009.

UGOVOR O NAČINU I USLOVIMA PLAĆANJA TROŠKOVA PRENOSA I EMITOVANJA PROGRAMA RTCG PUTEM ZEMALJSKIH SISTEMA

Ovim ugovorom uređuju se međusobna prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa načinom i uslovima plaćanja troškova prenosa i emitovanja programa RTCG putem zemaljskih sistema u 2009. godini...Download

02.04.2009.

ODLUKA O CJENOVNIKU NAKNADE ZA POKRIVANJE TROŠKOVA ADMINISTIRANJA RADIO-FREKVENCIJSKOG SPEKTRA

ODLUKA O CJENOVNIKU NAKNADE ZA POKRIVANJE TROŠKOVA ADMINISTIRANJA RADIO-FREKVENCIJSKOG SPEKTRA...Download