Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

U Direktoratu za željeznički saobraćaj vrše se poslovi koji se odnose na: vođenje razvojne politike u oblasti željeznice; utvrđivanje strateških planova, programa i projekata u oblasti željeznice; normativno-pravnu djelatnost, pripremu zakonskih i podzakonskih propisa; pripremu međunarodnih ugovora i sporazuma; praćenje stanja u oblasti željezničkog saobraćaja; utvrđivanje, pripremanje i predlaganje sistemskih mjera za realizaciju utvrđene politike u oblasti željeznice i analiziranje njihovog uticaja na ekonomski položaj i uslove privređivanja; željeznicu i održavanje željezničke infrastrukture; vođenje propisanih evidencija potrebnih za praćenje i preduzimanje mjera u oblasti željezničkog saobraćaja; obezbjeđenje sprovođenja zakonskih i podzakonskih propisa iz željezničkog saobraćaja i praćenje propisa iz ove oblasti; preduzimanje aktivnosti i mjera koje se odnose na željeznički saobraćaj i sačinjavanje informacija o stanju u ovoj oblasti; praćenje i analiziranje predloženih mjera i realizacije infrastrukturnih projekata, koji se finansiraju od strane međunarodnih finansijskih organizacija i iz Budžeta Crne Gore; saradnju Ministarstva i međunarodnih finansijskih institucija; sačinjavanje informacija i izvještaja koji se odnose na zaključene finansijske aranžmane; pripremu mišljenja u vezi primjene zakonskih i podzakonskih propisa i međunarodnih ugovora i sporazuma; realizaciju Programa rada Vlade i izvršavanje zaključaka Vlade i njenih radnih tijela; saradnju sa ministarstvima i drugim organima; pripremanje odgovora na poslanička pitanja iz oblasti željezničkog saobraćaja; vršenje inspekcijskog nadzora iz oblasti željezničkog saobraćaja; obavljanje poslova programiranja unutar sektora; tendersku proceduru, praćenje procesa ugovaranja, plaćanjima, izvještavanje i monitoring implementacije ugovora, u skladu sa potpisanim sporazumima; pripremu i pružanje informacija iz oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje; poštovanje procedura utvrđenih stavovima o politici sistema menadžmenta; pripremu potrebne tehničke dokumentacije za investiciono održavanje; pribavljanje saglasnosti, rješenja i dozvola nadležnih organa i institucija i organizovanje tehničke kontrole dokumentacije i tehničkih pregleda objekata; uknjižbu objekata, vođenje evidencije objekata i na druge poslove utvrđene propisima.