Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

U Direktoratu za državne puteve - vrše se poslovi koji se odnose na: vođenje razvojne politike u oblasti državnih puteva, praćenje stanja u oblasti državnih puteva; pripremanje i predlaganje mjera razvojne ekonomske politike i analiziranje njihovog uticaja na razvoj državnih puteva; održavanje putne infrastrukture; vođenje odgovarajućih evidencija za praćenje i preduzimanje mjera u oblasti državnih puteva; pripremu zakonskih i podzakonskih propisa, međunarodnih ugovora i sporazuma, a koji se odnose na državne puteve; učestvovanje u izradi planova i programa održavanja putne infrastrukture; evidentiranje utroška sredstava za putnu infrastrukturu; vođenje evidencija o stanju državnih puteva i zaštitnom pojasu puteva; sačinjavanje informacija i analiza vezanih za državne puteve; praćenje i izvršavanje zakona i podzakonskih propisa iz oblasti državnih puteva; davanje mišljenja o primjeni propisa iz oblasti državnih puteva; obezbjeđivanje i kontrolu realizacije planova i programa održavanja zaštite državnih puteva; praćenje izvođenja radova i realizaciju projekata; kontrolu kvaliteta i količine radova na održavanju i zaštiti putne infrastrukture, u skladu sa tehničkim i drugim propisima i standardima; sačinjavanje ugovora za održavanje i zaštitu državnih puteva; realizaciju Programa rada Vlade, izvršavanje zaključaka Vlade i njenih radnih tijela; saradnju sa ministarstvima i drugim organima; praćenje i analiziranje predloženih mjera i realizaciju infrastrukturnih projekata, koji se finansiraju od strane međunarodnih organizacija i iz Budžeta Crne Gore; pripremanje odgovora na poslanička pitanja iz oblasti državnih puteva; obezbjeđenja sprovođenja zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti državnih puteva; vršenje inspekcijskog nadzora i upravnih poslova iz oblasti državnih puteva; zaštitu i održavanje putne infrastrukture; praćenje propisa iz ove oblasti; preduzimanje aktivnosti i mjera koje se odnose na državne puteve; preduzimanje aktivnosti i mjera koje se odnose na autoputeve; sačinjavanje informacija i izvještaja o stanju u ovoj oblasti; obavljanje i drugih poslova iz oblasti državnih puteva; realizaciju infrastrukturnih projekata, koji se finansiraju od strane međunarodnih organizacija, praćenje i analizu finansijskih tokova; implementaciju projekata iz oblasti državnih puteva, realizaciju zaključenih finansijskih aranžmana; pripremu i pružanje informacija iz oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje vezanih za državne puteve; poštovanje procedura utvrđenih stavovima o politici sistema menadžmenta; pripremu potrebne tehničke dokumentacije za investiciono održavanje; pribavljanje saglasnosti, rješenja i dozvola nadležnih organa i institucija i organizovanje tehničke kontrole dokumentacije i tehničkih pregleda objekata; uknjižbu objekata, vođenje evidencije objekata i druge poslove utvrđene propisima.