Manja slova Veća slova RSS Moj kutak

Newsletter Prijava za newsletter

Mr Angelina Živković - Državni sekretar

Obrazovanje

na Cetinju, gdje je sa Lučom završila osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirala je na Građevinskom fakultetu, Univerzitet Crne Gore na konstruktivnom smjeru, na temu: „Komparativna analiza trenutnih seizmičkih jugoslovenskih i evropskih kodova na primjeru projektovanja dualnog sistema višespratnice”. Na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet Crne Gore, na smjeru menadžment biznisa, magistrirala je na temu „Uloga Sekretarijata za posmatranje transporta (SEETO) u procesu transportne integracije zemalja Zapadnog Balkana”, 2009. godine, i iste godine na Harvard Univerzitetu, Boston, Masačusets, Sjedinjene Američe Države, prošla program stručnog usavršavanja “Infrastruktura u tržišnoj ekonomiji: Javno-privatna partnerstva”, sa razvojem ekspertize u četiri klučna područja: adekvatan odabir modela javno-privatnih partnerstava, izgradnja i održavanje političke podrške, kretanje privatnog finansiranja i tržišta kapitala, i regulisanje zaštite interesa potrošača.

Radno iskustvo

Svoj radni angažman započela je u Ministarstvu pomorstva i saobraćaja, 2002. godine, u Odjeljenju za putnu i želejzničku infrastrukturu, gdje je radila na koordnaciji i menažmentu na projektima vezanim za putnu i željezničku infrastrukturu.

Od 2004. godine, radila je kao savjetnik u kabinetu ministra saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, na poslovima kreiranja saobraćajne politike, upravljanja ključnim procesima, koji se odnose na saobraćajne infrastrukturne projekte, saobraćajno tržište i učesnike u njemu, praćenja trendova u oblasti saobraćaja, razmjene iskustava i primjene najbolje međunarodne prakse, kombinujući tehničku i ekonomsku ekspertizu. Odgovorna je bila za identifikaciju i ustanovljenje finansijskih shema velikih infrastrukturnih projekata i programa, i zahtjeve koje se odnose na projektno finansiranje i međunarodne procedure javnih nabavki, kroz saradnju sa Međunarodnim finansijskim institucijama (Svjetska banka, Evropska investiciona banka i Evropska banka za obnovu i razvoj), Evropskom komisijom i drugim relevantnim regionalnim i evropskim tijelima i institucijama.

U periodu 2004-2005. godine, bila je predstavnik Crne Gore u Visokoj grupi za transport, kojom je predsjedavala Loyola de Palacio, Potpredsjednica Evropske Komisije.

Od 2005. godine, predstavnik je Crne Gore u Nadzornom odboru, u okviru Memoranduma o razumijevanju za razvoj osnovne regionalne saobraćajne mreže u jugoistočnoj Evropi, koji je potpisan u Luksemburgu, 11. juna u 2004. godine, od strane vlada Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije, Srbije i Kosova, kao i od strane Evropske komisije, a predstavlja kamen temeljac politike djelovanja Evropske Unije prema zemljama Zapadnog Balkana u oblasti saobraćaja, dok je u periodu 2011-2013. godina, izabrana da predsjedava Nadzornim odborom, u ovom regionalnom tijelu.

U periodu jun-decembar 2006. godine, bila je član menadžment tima za praćenje projekta modernizacije, remonta i elektrifikacije pruge Podgorica-Nikšić.

Od 2007. godine, član je Nadzornog odbora za saobraćaj ispred Crne Gore, u okviru Međunarodnog saobraćajnog foruma, a 2010. godine, ušla u uži izbor kandidata za čelno mjesto Generalnog sekretara Međunarodnog saobraćajnog foruma, sa sjedištem u Parizu. Međunarodni saobraćajni forum je međuvladina organizacija koja broji 54 zemlje članice (zemlje EU, Sjedinjene Američke Države, Kina, Australija, Japan, Rusija itd), a djeluje kao strategijsko tijelo za oblast saobraćaja.U periodu 2008-2010. godina, bila je član pregovaračkog tima u okviru procesa ustanovljavanja obavezujućeg Ugovora o saobraćajnoj zajednici na Zapadnom Balkanu, kao komplementarnog dijela Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih Zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Crne Gore, s druge strane, koji će biti sukcesor Memoranduma o razumijevanju za razvoj osnovne regionalne saobraćajne mreže u jugoistočnoj Evropi.

U periodu 2007-2010. godina, obavljala je poslove Projekt menadžera za projekat autoputa Bar-Boljare, za koje je bila imenovana od strane Vlade Crne Gore, u oktobru mjesecu 2007. godine. Poslovi su se odnosili na nadgledanje, unapređenje, reviziju, preporuke i koordinaciju svih faza i aktivnosti u procesu strukturiranja i implementacije javno-privatnog partnerstva, koje uključuje projektovanje, finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje autoputa Bar-Boljare, kao i praćenje i podršku u sprovođenju transakcione faze, koja uključuje višedisciplinarnu “due diligence” procjenu, identifikaciju ključnih odluka za Vladu Crne Gore i kreiranje transakcione strukture, identifikaciju i pretkvalifikaciju potencijalnih međunarodnih investitora, marketing potencijalnih investitora, projektovanje i nadzor nad procesom nadmetanja, uključujući i pripremu dokumentacije, ponuda, procesa dodjele ugovora, zatvaranja finansijskih konstrukcija itd.

Takođe, u periodu 2007-2011. godine, bila je i sekretar Savjeta za izgradnju autoputeva u Crnoj Gori, kojim je predsjedavao Predsjednik Vlade Crne Gore.

Od 2011. godine je savjetnik ministra saobraćaja i pomorstva za infrastrukturne projekte i privatizacije iz oblasti saobraćaja.

U 2011. godini, imenovana je člana Komisije za evropske integracije, kao rukovodilac podgrupa 14 za saobraćajnu politiku i 21 za trans-evropske transportne mreže. Kao i za Visokog programskog službenika (SPO), ispred Ministarstva saobraćaja i pomorstva, i Šefa tijela odgovornog za prioritetne mjere (BRPM) vezano za IPA komponentu III, Regionalni razvoj.

U periodu 2011-2012. godine, bila je član tenderske komisije za privatizaciju preduzeća iz oblasti saobraćaja i realizaciju projekta izgradnje autoputa Bar-Boljare.

U aprilu 2013. godine od strane Vlade Crne Gore imenovana za člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 14. Saobraćajna politika, 15. Energetika i 21. Trans-evropske mreže.

U junu 2013. godine od strane Vlade Crne Gore imenovana za v.d. Generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva.

U aprilu 2016. godine od strane Vlade Crne Gore imenovana za Generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva.

U aprilu 2017. godine od strane Vlade Crne Gore imenovana za Državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva.

Tokom svog angažmana u ministarstvu saobraćaja i pomorstva učestvovala kroz timski rad u izradi raznih analiza, strategija, projektnih zadataka, studija, plansko-projektne dokumentacije i drugih dokumenata, koja su bila vezana za djelokrug rada Ministarstva.

Izlagala je na većem broju konferencija i okruglih stolova, i uzela učešće na seminarima i obukama na temu kreiranja i razvoja saobraćajne politike, saobraćajnog tržišta i trendova, institucionalnih promjena, regulatornih reformi, makoroekonomske analize, predpristupnih procesa za članstvo u EU itd (Belgija, Austrija, Rusija, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Kina itd).

Telefon: +382 20 482 189
E-mail: angelina.zivkovic@msp.gov.me
Fax: +382 20 234 342