Na osnovu člana 13 stav 5 Zakona o ličnoj karti ("Službeni list CG", broj 12/07), Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave donosi

Pravilnik o načinu i uslovima uzimanja fotografije, otisaka prstiju i svojeručnog potpisa u postupku izdavanja lične karte

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 28/2008 od 30.4.2008. godine.

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način i uslovi uzimanja fotografije, otisaka prstiju i svojeručnog potpisa u digitalnoj formi u postupku izdavanja lične karte.

Član 2

Uzimanje fotografije vrši se digitalnom kolor foto kamerom.

Fotografija iz stava 1 ovog člana, treba da ispunjava sljedeće uslove, i to da:

- je veličine 35x45 mm;

- se glava nalazi centralno na fotografiji i zauzima 2/3 fotografije;

- prikaže građanina sa neutralnim izrazom lica i zatvorenim ustima;

- lice direktno gleda u kameru;

- oči budu otvorene i jasno vidljive;

- oči, nos i usta ne smiju biti zaklonjeni kosom;

- se oči jasno i precizno prepoznaju;

- odsjaj na staklu naočara, stakala u boji ili naočara za sunce nijesu dozvoljeni;

- ivica stakla ili okvir ne smije da zaklanja oči;

- se na fotografiji ne vide druga lica ili predmeti.

Građanin koji prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje, odnosno odjeće, mora biti tako fotografisan da je njegovo lice na fotografiji vidljivo od donje ivice brade do čela.

Član 3

Uzimanje otisaka prstiju vrši se optičkim skenerom, i podrazumijeva uzimanje otisaka lijevog i desnog kažiprsta.

Ako lice nema kažiprsta, uzima se otisak narednih prstiju i to prema sljedećem redosljedu: srednji prst, domali i palac.

U zahtjev za izdavanje lične karte službeno lice unosi podatke sa kojih prstiju su uzeti otisci.

Član 4

Izuzetno od člana 3 ovog pravilnika, ako uzimanje otisaka prstiju optičkim skenerom nije moguće iz bilo kojeg razloga, ili ako na taj način uzeti otisci ne mogu poslužiti biometrijskoj obradi, otisci se uzimaju mehaničkim otiskom na kartonu.

Otisak uzet na način iz stava 1 ovog člana, skenira se.

U zahtjev za izdavanje lične karte službeno lice unosi podatak da je otisak uzet na kartonu.

Član 5

Ako lice nema prste, u zahtjev za izdavanje lične karte unosi se oznaka "ND" (nije dostupno).

Član 6

Uzimanje svojeručnog potpisa od građanina vrši se na elektronskom jastučetu za potpis.

Uzeti potpis mora biti čitak, ispisan pisanim slovima i vjeran originalu.

Ako je lice nepismeno, ili iz drugih razloga uzimanje potpisa nije moguće, na obrascu lične karte unosi se oznaka "HHH".

Podatak iz stava 3 ovog člana, unosi se u zahtjev za izdavanje lične karte kao i podatak da je potpis dat desnom ili lijevom rukom.

Član 7

U postupku po zahtjevu za izdavanje lične karte fotografija se ne uzima ukoliko je u periodu od dvije godine prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte, od građanina uzeta fotografija po zahtjevu za izdavanje lične karte, pasoša ili vozačke dozvole i ako ta fotografija ispunjava uslove iz člana 2 ovog pravilnika.

Otisak prstiju se ne uzima ukoliko su od građanina već uzeti otisci prstiju za izdavanje lične karte, pasoša ili vozačke dozvole i ako je na osnovu tog otiska nesporno utvrđen identitet građanina.

Potpis se ne uzima, ukoliko je od građanina već uzet potpis za izdavanje lične karte, pasoša ili vozačke dozvole i ako taj potpis ispunjava uslove iz člana 6 ovog pravilnika.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-1470/1

Podgorica, 22. aprila 2008. godine

Ministar,

Jusuf Kalamperović, s.r.