Na osnovu člana 22 stav 4 Zakona o putnim ispravama ("Službeni list CG", broj 21/08), Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave donosi

Pravilnik o načinu izdavanja pasoša

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 73/2008 od 2.12.2008. godine.

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način izdavanja pasoša.

Član 2

Zahtjev za izdavanje pasoša (u daljem tekstu: zahtjev) crnogorski državljanin podnosi organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, u mjestu njegovog prebivališta, odnosno diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Crne Gore na čijem području boravi neprekidno duže od tri mjeseca.

Član 3

Obrazac zahtjeva popunjava podnosilac zahtjeva ili na njegov zahtjev, službeno lice ovlašćeno za prijem zahtjeva.

Podnosilac zahtjeva obrazac popunjava čitko štampanim slovima.

Službeno lice iz stava 1 ovog člana, unosi podatke iz zahtjeva u evidenciju o podnijetim zahtjevima, u prisustvu podnosioca zahtjeva.

Popunjeni obrazac zahtjeva službeno lice iz stava 1 ovog člana, štampa i daje podnosiocu zahtjeva na uvid radi kontrole, izmjene ili dopune podataka u zahtjevu.

Član 4

Uz zahtjev podnosilac zahtjeva je dužan da stavi na uvid ličnu kartu, putnu ispravu, vozačku dozvolu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom iz koje se može utvrditi njegov identitet.

Identitet lica mlađeg od 18 godina života, utvrđuje se na osnovu isprave sa fotografijom ili izvoda iz matične knjige rođenih ili matičnog registra, a identitet potvrđuje roditelj, odnosno zakonski zastupnik.

Član 5

Podnosilac zahtjeva je dužan da potpiše zahtjev iz člana 3 ovog pravilnika.

Ako je podnosilac zahtjeva nepismen ili se iz drugih razloga ne može potpisati, službeno lice ovlašćeno za prijem zahtjeva u zahtjevu navodi razlog zašto se podnosilac zahtjeva nije potpisao lično i potpisuje se.

Zahtjev za izdavanje pasoša za lice mlađe od 18 godina života, odnosno za poslovno nesposobno lice, potpisuje roditelj, odnosno zakonski zastupnik.

Član 6

Uz zahtjev iz člana 3 ovog pravilnika, pored priloga iz člana 32 Zakona o putnim ispravama (u daljem tekstu: Zakon), podnosilac zahtjeva prilaže i dokaze o uplaćenoj taksi za izdavanje pasoša i naknadi za obrazac pasoša.

Član 7

Ako podnosilac zahtjeva traži izdavanje pasoša po hitnom postupku, dužan je da uz zahtjev priloži i uput zdravstvene ustanove registrovane u Crnoj Gori, za liječenje u drugoj državi ili poziv zdravstvene ustanove druge države za liječenje ili druga dokumenta u vezi sa liječenjem u drugoj državi, dokaz o bolesti ili smrti člana porodice u drugoj državi (izvještaj o smrti, telegram i druga obavještenja) i akt o neodložnom službenom putovanju.

Član 8

Službeno lice ovlašćeno za prijem zahtjeva nakon utvrđivanja identiteta podnosioca zahtjeva provjerava: podatke iz službenih evidencija i priložene dokumentacije, da li je zahtjev potpisan i da li su stavljena na uvid i priložena propisana dokumenta i dokazi i o podnijetom zahtjevu podnosiocu zahtjeva izdaje potvrdu.

Ako se provjerom iz stava 1 ovog člana, ustanovi da je zahtjev nepotpun, odnosno da podnosilac zahtjeva nije priložio potrebna dokumenta i dokaze, zbog čega se po zahtjevu ne može postupati, službeno lice iz stava 1 ovog člana, će podnosiocu zahtjeva ukazati na nedostatke u zahtjevu, ostaviće mu rok od osam dana da ih otkloni i to evidentirati u potvrdi o podnijetom zahtjevu.

Član 9

Fotografiju, otisak dva prsta i svojeručni potpis u digitalnoj formi od podnosioca zahtjeva uzima službeno lice ovlašćeno za uzimanje biometrijskih podataka.

Službeno lice iz stava 1 ovog člana, prije uzimanja fotografije, otiska dva prsta i svojeručnog potpisa utvrđuje identitet podnosioca zahtjeva na osnovu dokumenta sa kojim se podnosilac zahtjeva identifikovao u postupku podnošenja zahtjeva.

Član 10

Ako podnosilac zahtjeva otkloni nedostatke u zahtjevu u ostavljenom roku iz člana 8 stav 2 ovog pravilnika, službeno lice ovlašćeno za prijem zahtjeva će nakon kontrole, unijeti potrebne podatke iz zahtjeva u odgovarajuću evidenciju.

Ako podnosilac zahtjeva u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke, smatraće se da je odustao od zahtjeva, o čemu će službeno lice ovlašćeno za rješavanje po zahtjevu donijeti zaključak i o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva.

Član 11

Kada službeno lice ovlašćeno za rješavanje po zahtjevu utvrdi da je zahtjev uredan, da su uz zahtjev priložena potrebna dokumenta i dokazi za rješavanje po zahtjevu i da ne postoje razlozi za odbijanje zahtjeva propisani članom 38 Zakona, izdaće pasoš.

Ukoliko se utvrdi da nijesu ispunjeni uslovi za izdavanje pasoša, službeno lice iz stava 1 ovog člana, će zahtjev odbiti.

Član 12

Pasoš ili druga odluka po zahtjevu podnosiocu zahtjeva uručuje se lično, a za maloljetna i poslovno nesposobna lica roditelju odnosno zakonskom zastupniku koji je podnio zahtjev.

Prilikom preuzimanja pasoša ili druge odluke, podnosilac zahtjeva identifikuje se otiskom prsta.

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 03-3730/1

Podgorica, 26. novembra 2008. godine

Ministar,

Jusuf Kalamperović, s.r.